dissabte, 8 de novembre de 2025

Welcome to our new blog, created by the Grup Experimental Plurilingüe. In it we will post the different activities this group of teachers are designing in English among the different subjects such as Arts, Social Science, Maths, Physic and Chemistry....

Benvinguts al nostre blog, creat pel grup Experimental Plurilingüe. En ell hi anirem penjant les diferents activitats de diferents asignatures que aquest grup de professors i professores dissenyem: Educació Visual i Plàstica, Ciències Socials, Matemàtiques, Física i Química...

dilluns, 15 de maig de 2017

Clill Project 2nd ESO: What can you make that geometry becomes art?

Here you have the Clill project our maths Teacher, Maite Chico, have developed to our students of 2nd of ESO in order to teach them how to identify, construct and transform the mosaics mathematics and tesselation. It's very interesting so you should thake a brief look at it in the following website:

Aquí teniu el projecte AICLE que la nostra professora de matemàtiques, Maite Chico, ha desenvolupat amb els nostres alumnes de 2n de la ESO per tal d'ensenyar-los a identificar, construir i transformar mosaics matemàtics i teselats. Creiem que és força interessant per tant us convidem a fer-li una ullada a la següent pàgina web:

Clill Project 1st ESO: What would the world be like without colour?

Here we present the Clill Project our Arts Teacher, Michael Leston, have developed with our students of 1st of Eso. It's about what the world will be if we had no colour in it. It's very interesting so take a quick look at it!

Aquí us presentem el projecte AICLE que ha desenvolupat el nostre professor de Visual i Plàstica, Michael Leston, amb els alumnes de 1r de la ESO. És sobre com seria el món si no hi hagués color. Creiem que és molt interessant i us convidem a que hi feu un cop d'ull!


Hecho con Padlet

dijous, 23 de març de 2017

Our experience studying in Canada and USAOn Wednesday 15 March- Alba and Oriol explain to the students of 1st and 3rd ESO their experience in Canada and USA, where they studied 1st BAT, thanks to the Amancio Ortega grant they were awarded. An incredible adventure!
El dimecres 15 de Març- L’Alba i l’Oriol de 2n de BAT expliquen als alumnes de 1r i 3r d’ESO la seva experiència al Canadà i els Estats Units, on el curs passat van cursar 1r de BAT, gràcies a la beca que van rebre de la Fundació Amancio Ortega. Una experiència inoblidable!
Watch the video/ Mireu el video:


dimecres, 22 de març de 2017

More Art activities in English for students

Here we present two more activites done in class with students:  

Greek Art Cloze of the most relevant vocabulary in relation to Greek Art History.  

Dry Media Cloze of the names of popular types of media in Art & Design which students in 1st ESO must know.

Artistic Movements
Work in which students choose an art movement, find out about it and then answer the questions supplied in the worksheet. Then they must draw a timeline with the different art movements in Art history.

Aquí us presentem més activitats fetes a classe:

Una sobre l'art grec: una sèrie d'activitats sobre el vocabulari més important de l'art grec.

I una altra sobre els tipus de mitjans més populars en Art i Disseny que els alumnes de 1r de la ESO huarien de conèixer.

La darrera es tracta d'un treball en el qual els alumnes havien d'escollir un moviment artístic, investigar sobre ell i trobar respostes a les preguntes del full d'exercicis. A més, els alumnes havíen de dibuixar una línia del temps amb els diferents moviments artístics de la història de l'Art. 


dimarts, 21 de març de 2017

Maths 2nd ESO

This lesson focuses on the identification of the attributes of plane figures and solid figures. The students have calculated the areas and volumes of solid figures, as well as their surface development.

At the same time, the students have applied the acquired knowledge in a real context. They have used geometric vocabulary in order to describe, compare and contrast two and three-dimensional.

In the following videos, we can see some students of 2nd ESO describing the architectural pattern of several famous buildings, identifying elementary figures in them and explaining their geometric solid and plane attributes.

Aquesta lliçó que han desenvolupat els alumnes de 2n de la ESO tracta sobre la identificació dels atributs de les figures planes i sòlides. Els alumnes han calculat les àrees i volums de les figures sòlides al igual que la seva superfície.
Al mateix temps, els alumnes han aplicat els seus coneixements a un context real. Per tal de descriure, comparar i contrastar les dues i les tres dimensions, han utilitzat vocabulari geomètric.
Als següents videos, podeu veure com alguns dels estudiants de 2n de la ESO estan describint les formes arquitectòniques d'alguns edificis famosos, identificant en ells les figures elementals i explicant els seus atributs tant sòlids geomètrics com plans.

dilluns, 20 de març de 2017

Science 1st ESO - Let's learn about the Water Cycle!

The activity has been carried out in an hour and a half and the topic has been the water cycle. The subject is natural sciences and the unit dedicated to the hydrosphere. The students expressed their satisfaction for the activity and they told me that they enjoyed doing it very much, the combination of different individual and group actions, reading, speaking, writing, drawing, painting and expressing part of their work kept them very entertained and collaborative.

L'activitat que presentem tot seguit s'ha dut a terme en una hora i mitja i el tema ha sigut el "cercle de l'aigua". Aquest tema és de ciències naturals i l'activitat és sobre la hidrosfera. Els alumnes han expressat la seva satisfacció per l'activitat ja que han disfrutat moltíssim. S'han combinació d'accions individuals i en grup, llegir, parlar, escriure, dibuixar, pintar i expressar, per últim, una part del treball els ha fet estar molt entretinguts i cooperatius.